‘ޖުޑީޝަލް ވަރކްޝޮޕް އޮން ކްރިމިނަލް އެވިޑެންސް’ ޕްރޮގްރާމް ފެށުން

ޔޫ.އެސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖަސްޓިސް އާއި ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ‘ޖުޑީޝަލް ވަރކްޝޮޕް އޮން ކްރިމިނަލް އެވިޑެންސް’ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެށުނު ތަމްރީން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2022

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ ބާއްވައިފިއެވެ. ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާއަކީ، ކޯޓުތަކަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ދަތިތަކާ، ތަރައްގީކުރަންޖެހޭ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ހިޔާލުބަދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި، ޑިޕާޓްމަންޓް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޤަޟާއީ އަހަރު 2022

ޤަޟާއީ އަހަރު 2022 އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައި މިރޭ ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ޖިނާއީ ދައުވާ އުފުލުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރި އަދި ފަސޭހަ ނިޒާމަކުން ފޮނުވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި ޑިވަލޮޕްކޮށްފައިވާ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކްރިމިނަލް އެވިޑެންސްއާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ޔޫ.އެސް. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖަސްޓިސް އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގުޅިގެން ‘ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އޮން ކްރިމިނަލް އެވިޑެންސް’ ގެ ނަމުގައި 28 ފެބުރުވަރީ 2022

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

2022 ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފް މަޖިލިސް

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފް މަޖިލިސް އެކުލަވާލާފިއެވެ. މި މަޖިލީހަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ) ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީ.ޖޭ.އޭ) ގުޅިގެން، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި.

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީ.ޖޭ.އޭ) ގުޅިގެން، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

‘އަރބިޓްރޭޝަން، މީޑިއޭޝަން އެންޑް ސެޓްލްމަންޓް’ ވަރކްޝޮޕް ފެށުން

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީ.ޔޫ) ގެ ‘ސަޕޯޓިންގ ޖަސްޓިސް ސެކްޓަރ ރިފޯރމް އެންޑް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އިން ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް’ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއާއި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ