2022 ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފް މަޖިލިސް

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފް މަޖިލިސް އެކުލަވާލާފިއެވެ. މި މަޖިލީހަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ) ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީ.ޖޭ.އޭ) ގުޅިގެން، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި.

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީ.ޖޭ.އޭ) ގުޅިގެން، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

‘އަރބިޓްރޭޝަން، މީޑިއޭޝަން އެންޑް ސެޓްލްމަންޓް’ ވަރކްޝޮޕް ފެށުން

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީ.ޔޫ) ގެ ‘ސަޕޯޓިންގ ޖަސްޓިސް ސެކްޓަރ ރިފޯރމް އެންޑް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އިން ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް’ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއާއި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީއާއި މެކްސް ޕްލޭންކް ފައުންޑޭޝަނާ ގުޅިގެން ފެއަރ ޓްރައިލް ރައިޓްސް އިން ކްރިމިނަލް ޓްރައިލްސް: ސްޕެޝަލައިޒްޑް ޑައިލޮގް ފޯރ ދަ ޖުޑިޝަރީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް -2 ނަމުގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ އާއި މެކްްސް ޕްލޭންކް ފައުންޑޭޝަނާ ގުޅިގެން ފެއަރ ޓްރައެލް ރައިޓްސް އިން ކްރިމިނަލް ޓްރައެލްސް: ސްޕެޝަލައިޒްޑް ޑައިލޮގް ފޯރ ދަ ޖުޑިޝަރީ އޮފް ދަ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވޯރކްޝޮޕް އޮން ހޭންޑްލިންގ ސްޓްރެސް އެންޑް ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީ.ޔޫ)އިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސަޕޯޓިންގ ޖަސްޓިސް ސެކްޓަރ ރިފޯރމް އެންޑް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އިން ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، އީ.ޔޫ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

2021 ނޮވެންބަރު 11-13 އަށް އދ. ހަންޏާމީިދޫގައި ބޭއްވުނު، އދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ 08 ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންތައް ނިންމާލައިފި

މިހިނގާ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 11-13 އަށް، އދ. ހަންޏާމީދޫގައި ބޭއްވުނު، އދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ 8 ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން، ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވޯރކްޝޮޕް އޮން ހޭންޑްލިންގ ސްޓްރެސް އެންޑް ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް

.ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީ.ޔޫ)އިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސަޕޯޓިންގ ޖަސްޓިސް ސެކްޓަރ ރިފޯރމް އެންޑް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އިން ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، އީ.ޔޫ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ