ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2022

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ ބާއްވައިފިއެވެ. ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާއަކީ، ކޯޓުތަކަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ދަތިތަކާ، ތަރައްގީކުރަންޖެހޭ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ހިޔާލުބަދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި، ޑިޕާޓްމަންޓް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޤަޟާއީ އަހަރު 2022

ޤަޟާއީ އަހަރު 2022 އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައި މިރޭ ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ޖިނާއީ ދައުވާ އުފުލުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރި އަދި ފަސޭހަ ނިޒާމަކުން ފޮނުވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި ޑިވަލޮޕްކޮށްފައިވާ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކްރިމިނަލް އެވިޑެންސްއާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ޔޫ.އެސް. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖަސްޓިސް އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގުޅިގެން ‘ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އޮން ކްރިމިނަލް އެވިޑެންސް’ ގެ ނަމުގައި 28 ފެބުރުވަރީ 2022

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

2022 ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފް މަޖިލިސް

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފް މަޖިލިސް އެކުލަވާލާފިއެވެ. މި މަޖިލީހަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ) ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީ.ޖޭ.އޭ) ގުޅިގެން، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި.

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީ.ޖޭ.އޭ) ގުޅިގެން، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

‘އަރބިޓްރޭޝަން، މީޑިއޭޝަން އެންޑް ސެޓްލްމަންޓް’ ވަރކްޝޮޕް ފެށުން

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީ.ޔޫ) ގެ ‘ސަޕޯޓިންގ ޖަސްޓިސް ސެކްޓަރ ރިފޯރމް އެންޑް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އިން ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް’ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއާއި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީއާއި މެކްސް ޕްލޭންކް ފައުންޑޭޝަނާ ގުޅިގެން ފެއަރ ޓްރައިލް ރައިޓްސް އިން ކްރިމިނަލް ޓްރައިލްސް: ސްޕެޝަލައިޒްޑް ޑައިލޮގް ފޯރ ދަ ޖުޑިޝަރީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް -2 ނަމުގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ އާއި މެކްްސް ޕްލޭންކް ފައުންޑޭޝަނާ ގުޅިގެން ފެއަރ ޓްރައެލް ރައިޓްސް އިން ކްރިމިނަލް ޓްރައެލްސް: ސްޕެޝަލައިޒްޑް ޑައިލޮގް ފޯރ ދަ ޖުޑިޝަރީ އޮފް ދަ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވޯރކްޝޮޕް އޮން ހޭންޑްލިންގ ސްޓްރެސް އެންޑް ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީ.ޔޫ)އިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސަޕޯޓިންގ ޖަސްޓިސް ސެކްޓަރ ރިފޯރމް އެންޑް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އިން ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، އީ.ޔޫ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ