އިދާރާގެ ވެރިން

އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު ރިޒްނާ
ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

މުޙައްމަދު ޢަލީ މުޙައްމަދު
ޑިރެކްޓަރ

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ރިސާރޗް

3340820

[email protected]

އައިޝަތު ޔުޝްފާ ޝާކިރު
ޑިރެކްޓަރ

ސީޖޭއޭ ބިއުރޯ

3340833

[email protected]

މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު
އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ސަރވައިލެންސް

3340868

[email protected]dja.gov.mv

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަޢީދު
ޑިރެކްޓަރ

ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް

3390732

 

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
ޑިރެކްޓަރ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މެނޭޖްމެންޓް

3340989

[email protected]

 

އަލްއުސްތާޛު ސުހާދު
ލީގަލް އޮފިސަރ

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް

3340833

[email protected]

އަޙްމަދު ޢައްޒާމް ސަޢީދު
ޑިރެކްޓަރ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

3340997

[email protected]

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޢަލާޔާ ނަޢީމް
ލީގަލް އޮފިސަރ

ލީގަލް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް

3340831

[email protected]