އިދާރާގެ ވެރިން

އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު ރިޒްނާ
ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

މުޙައްމަދު ޢަލީ މުޙައްމަދު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ރިސާރޗް

3340820

[email protected]

އައިޝަތު ޔުޝްފާ ޝާކިރު
ޑިރެކްޓަރ

ސީޖޭއޭ ބިއުރޯ

3340833

[email protected]

މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު
އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ސަރވައިލެންސް

3340868

[email protected]

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަޢީދު
ޑިރެކްޓަރ

ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް

3390732

 

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
ޑިރެކްޓަރ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މެނޭޖްމެންޓް

3340989

[email protected]

 

އަލްއުސްތާޛު ސުހާދު
ލީގަލް އޮފިސަރ

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް

3340833

[email protected]

އަޙްމަދު ޢައްޒާމް ސަޢީދު
ޑިރެކްޓަރ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

3340997

[email protected]

ޔޫސުފް ސަޢީދު މޫސާ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ސްޓޮކް އެންޑް އިންވެންޓްރީ

3340815

ކިނާނަތު ޢަލީ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ޕްރޮކިއުމަންޓް

3340870

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޙުސައިން
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް  ފްރަންޓް އޮފީސް

3340810

އަޙްމަދު ޢަލީ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

3340787

މަރްޔަމް ނަޣްމާ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް

3340879

އަލީ މާހިރު
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ނެޓްވޯރކް މެނޭޖްމަންޓް

3340992

އަލީ އާދަމް
ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވަލޮޕްމެންޓް

3340801

އަމީރާ ޢަބްދުއްރަޝީދު
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ސްޓާފިންގ

3340853

ފާތިމަތު މިޒްނާ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ

3340825

އަލްއުސްތާޛާ މައުސޫމާ ފާރޫޤް
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެންޑް ރިސާރޗް

3340825

ޔުމްނާ މުޙައްމަދު
ޕްރޮގްރާމް ސްޕެޝަލިސްޓް

ކޯޓް ޕަރސަނަލް

3390723

އަހުމީމާ މުޙައްމަދު
ޕްރޮގްރާމް ސްޕެޝަލިސްޓް

ޖަޖެސް ޕްރޮގްރާމްސް

3390729

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ލީން
ލީގަލް އޮފިސަރ

ލީގަލް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް

3340782

[email protected]

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޢަލާޔާ ނަޢީމް
ލީގަލް އޮފިސަރ

ލީގަލް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް

3340831

[email protected]