ކޮމިޓީތައް

ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީީ
 1. ލީގަލް އޮފިސަރ ސުހާދު
 2. ލީގަލް އޮފިސަރ އައިޝަތު ލީން
 3. އެސިސްޓެންޓް ޗީފް ކޯޓް މާސްޓަރ ޢަބްދުالله ނާޝިދު
 4. އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޢަބްދުލްވާހިދު އިބްރާހީމް
އިދާރީ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ
 1. ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޙުސައިން
 2. އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ފާތިމަތު މިޒްނާ
 3. ލީގަލް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ޢަލާޔާ ނަޢީމް
 4. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ނަޒްދާ
ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީ
 1. އެސިސްޓެންޓް ޗީފް ކޯޓް މާސްޓަރ ޢަބްދުالله ނާޝިދު
 2. އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަމީރާ ޢަބްދުއްރަޝީދު
 3. އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  އަޙްމަދު ޢަލީ
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ
 1. ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު އަލީ މުހައްމަދު
 2. ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އާއިޝަތު ޙުސައިން
ބިޑް ކޮމިޓީ
 1. ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު
 2. އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޢުޞޫމާ ފާރޫޤް
 3. ޑިރެކްޓަރ އައިޝަތު ޔުޝްފާ ޝާކިރު
 4. ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ނާސިރާ ޙިލްމީ
 5. އަގުކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ޢަބްދުﷲ މުފީދު
 6. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ރުޤިއްޔާ ޒިދުނާ އިބްރާހީމް
އައި.ސީ.ޓީ ކޮމިޓީ
 1. ސީނިއަރ ނެޓްވޯކް އިންޖިނިއަރ ޢަލީ މާހިރު
 2. އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަމީރާ ޢަބްދުއްރަޝީދު
 3. ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ މުޙައްމަދު ނޫރުﷲ
 4. އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޠަލާލް
 5. އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީން (ޑްރަގް ކޯޓު)
މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ – މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުން
 1. އެސިސްޓެންޓް ޗީފް ކޯޓް މާސްޓަރ ޢަބްދުالله ނާޝިދު
 2. ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު މުހައްމަދު
 3. އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޢަބްދުލްވާހިދު އިބްރާހިމް
 4. އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މައުސޫމާ ފާރޫޤް
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އަގު ކޮމިޓީ
 1. އަގުކޮމިޓީގެ އިސް މެެމްބަރު އަހްމަދު ސިޔާމް
 2. އަގުކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ޢަބްދުﷲ މުފީދު
 3. އަގުކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ޝުކޫރު މުހައްމަދު
 4. އަގުކޮމިޓީގެ މެމްބަރު އަލީ އިބްރާހީމް
 5. އަގު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު މުޚްތާރު ޢަބްދުﷲ މޫސާ