ކޮމިޓީތައް

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ

މިއީ، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު 2011 ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް

މިކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިވިޝަނުންނެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުން

 • ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިވިޝަންގެ ހެޑް (ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ އަޒުހަތު ރުޝްދީ ވަގުތީގޮތުން އެޗް.އާރް ސެކްޝަން ޙަވާލުވެ ހުންނެވި)
 • ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޢަލީ މުޙައްމަދު
 • ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛް ސުހާދު
 • ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ލީން
 • ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޔުޝްފާ ޝާކިރު
 • އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޢަބްދުލްވާހިދު އިބްރާހީމް
 • އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަމީރާ ޢަބްދުއްރަޝީދު

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 16/2014 (ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް

މިކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިވިޝަނުންނެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުން

 • ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިވިޝަންގެ ހެޑް (ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ އަޒުހަތު ރުޝްދީ ވަގުތީގޮތުން އެޗް.އާރް ސެކްޝަން ޙަވާލުވެ ހުންނެވި)
 • ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޢަލީ މުޙައްމަދު
 • ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ލީން

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ / އިންފޮމޭޝަން ރިވިއު ކޮމިޓީ

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން، އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް

މިކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ ސީޖޭއޭ ބިއުރޯ ޑިވިޜަނުންނެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުން

 • ޑިރެކްޓަރ އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
 • ޑިރެކްޓަރ އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސައީދު
 • އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޢަބްދުލްވާހިދު އިބްރާހީމް
 • އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ފާތިމަތު މިޒްނާ
 • އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަމީރާ ޢަބްދުއްރަޝީދު

ބިޑް ކޮމިޓީ

މިއީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު R-20/2017 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު)ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް

މިކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުންނެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުން

 • އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޝުޖާއު
 • އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްއުސްތާޛާ މައުޞޫމާ ފާރޫޤް
 • ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޔުޝްފާ ޝާކިރު
 • ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ނާސިރާ ހިލްމީ
 • އަގުކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ޢަބްދުﷲ މުފީދު
 • ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ހުސައިން
 • ބަޖެޓް އޮފިސަރ ނިއުޝާ ހަސަން

އައި.ސީ.ޓީ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް

މިކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ އިންފޯމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޝަނުންނެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުން

 • ސީނިއަރ ނެޓްވޯކް އިންޖިނިއަރ ޢަލީ މާހިރު
 • އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީން (ޑްރަގް ކޯޓު)
 • އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަބްަދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްވައްޙާބް
 • އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޠަލާލް
 • ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އަޙްމަދު މުޚްތާރު (ކްރިމިނަލް ކޯޓު)
 • ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނިޝަން އަލްހާމް ޢާދިލް (ޖުވެނައިލް ކޯޓު)
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝިރުހާން
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ހުމޭދާ ޙަސަން

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އަގުކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް

މިކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޝަނުންނެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުން

 • އަގުކޮމިޓީގެ އިސް މެމްބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް
 • އަގުކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ޢަބްދުﷲ މުފީދު
 • އަގުކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ޝުކޫރު މުޙައްމަދު
 • އަގުކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ޢަލީ އިބްރާހީމް
 • އަގުކޮމިޓީގެ މެމްބަރު މުޚްތާރު ޢަބްދުﷲ މޫސާ

އިދާރީ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ / އެޕީލް ކޮމިޓީ

މިއީ، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު 2011 ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް

މިކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ ސީޖޭއޭ ބިއުރޯއިންނެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުން

 • ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިވިޝަންގެ ހެޑް (ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ އަޒުހަތު ރުޝްދީ ވަގުތީގޮތުން އެޗް.އާރް ސެކްޝަން ޙަވާލުވެ ހުންނެވި)
 • ޑިރެކްޓަރ އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
 • އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ފާޠިމަތު މިޒުނާ
 • އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކިނާނަތު ޢަލީ
 • ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު އަލާޔާ ނަޢީމް
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ނަޒްދާ

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ކޮމިޓީ

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 18/2016 (ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް

މިކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިވިޝަނުންނެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުން

 1. ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޔުޝްފާ ޝާކިރު
 2. އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ފާޠިމަތު މިޒުނާ
 3. ޑިރެކްޓަރ އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2019 (ވިސްލްބްލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް

މިކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ ލީގަލް ޑިވިޝަނުންނެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުން

 • ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ލީން (ވިސްލްބްލޯވަރް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ)
 • ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޢަލީ މުޙައްމަދު
 • އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަމީރާ ޢަބްދުއްރަޝީދު

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީ (މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް)

މިއީ، ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 16.03 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކުރާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ސަބް ކޮމިޓީއެކެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުން

 • ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު އަލާޔާ ނަޢީމް
 • އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަމީރާ ޢަބްދުއްރަޝީދު
 • އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ފާޠިމަތު މިޒުނާ
 • ޕްރޮގްރާމް ސްޕެޝަލިސްޓް ޔުމްނާ މުޙައްމަދު
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަހްމަދު ޝިރުޙާން