ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ކުރިއަށް ގެންދާ “ކޯޓު ރޫމްގައިވާ ކުއްޖާ ދެނެގަތުން” ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފެށިއްޖެ

ފަނޑިޔާރުންނާއި ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ކުރިއަށް ގެންދާ “ކޯޓު ރޫމްގައިވާ ކުއްޖާ ދެނެގަތުން” ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރޭނަރސް (ޓީ.އޯ.ޓީ) ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 10 ވަނަ ބުރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި

ފަނޑިޔާރުންނާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ބާއްވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 10 ވަނަ ބުރު މިއަދު

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ލ. ފޮނަދޫގައި ކުރިއަށްދާ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 09 ވަނަ ބުރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި

ފަނޑިޔާރުންނާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ބާއްވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 09 ވަނަ ބުރު މިއަދު

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް 08 ވަނަ ބުރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި

ފަނޑިޔާރުންނާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 08 ވަނަ ބުރު މިއަދު އައްޑޫގައި ފެށިއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވުނު ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނެސް ޓްރޭނިންގ

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  ‘ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޓްރޭނިންގ’ އެއް 18 ޖޫން 2022 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވޭ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 07 ވަނަ ބުރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި

ހއ، ހދ އަދި ށ އަތޮޅުގެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާ ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު (18 ޖޫން 2022

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އއ. ހިމަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މަރާމާތުކުރުން

އއ. ހިމަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އއ. ޖުޑީޝަލް ކްލަސްޓަރގެ ފަރާތުން ރީޖަނަލް ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ މިއަދު ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. މި މަސައްކަތުގެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

‘ޖުޑީޝަލް ވަރކްޝޮޕް އޮން ކްރިމިނަލް އެވިޑެންސް’ ޕްރޮގްރާމް ފެށުން

ޔޫ.އެސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖަސްޓިސް އާއި ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ‘ޖުޑީޝަލް ވަރކްޝޮޕް އޮން ކްރިމިނަލް އެވިޑެންސް’ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެށުނު ތަމްރީން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2022

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ ބާއްވައިފިއެވެ. ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާއަކީ، ކޯޓުތަކަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ދަތިތަކާ، ތަރައްގީކުރަންޖެހޭ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ހިޔާލުބަދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި، ޑިޕާޓްމަންޓް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ