މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް 08 ވަނަ ބުރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި

ފަނޑިޔާރުންނާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 08 ވަނަ ބުރު މިއަދު އައްޑޫގައި ފެށިއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވުނު ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނެސް ޓްރޭނިންގ

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  ‘ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޓްރޭނިންގ’ އެއް 18 ޖޫން 2022 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވޭ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 07 ވަނަ ބުރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި

ހއ، ހދ އަދި ށ އަތޮޅުގެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާ ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު (18 ޖޫން 2022

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އއ. ހިމަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މަރާމާތުކުރުން

އއ. ހިމަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އއ. ޖުޑީޝަލް ކްލަސްޓަރގެ ފަރާތުން ރީޖަނަލް ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ މިއަދު ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. މި މަސައްކަތުގެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

‘ޖުޑީޝަލް ވަރކްޝޮޕް އޮން ކްރިމިނަލް އެވިޑެންސް’ ޕްރޮގްރާމް ފެށުން

ޔޫ.އެސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖަސްޓިސް އާއި ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ‘ޖުޑީޝަލް ވަރކްޝޮޕް އޮން ކްރިމިނަލް އެވިޑެންސް’ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެށުނު ތަމްރީން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2022

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ ބާއްވައިފިއެވެ. ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާއަކީ، ކޯޓުތަކަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ދަތިތަކާ، ތަރައްގީކުރަންޖެހޭ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ހިޔާލުބަދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި، ޑިޕާޓްމަންޓް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޤަޟާއީ އަހަރު 2022

ޤަޟާއީ އަހަރު 2022 އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައި މިރޭ ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ޖިނާއީ ދައުވާ އުފުލުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރި އަދި ފަސޭހަ ނިޒާމަކުން ފޮނުވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި ޑިވަލޮޕްކޮށްފައިވާ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކްރިމިނަލް އެވިޑެންސްއާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ޔޫ.އެސް. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖަސްޓިސް އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގުޅިގެން ‘ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އޮން ކްރިމިނަލް އެވިޑެންސް’ ގެ ނަމުގައި 28 ފެބުރުވަރީ 2022

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ