ޑީޖޭއޭގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތް

1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހައަކާ ގުޅިގެން ޑީޖޭއޭގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެއްސެވުމުގެ ގޮތުންނާއި އެކުވެރިކަން އާލާކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ޤުރުއާން މުބާރާތެއް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ