(F-2021-87)މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރ ސްވިޓްޗ ގިއަރ ރޫމު(ޕެނަލް ރޫމް) އޭސީއަށް އައު ހޮޅިލައިންއެޅުމާޢި ގޭސްއަޅައި ޔުނިޓް އިންސްޓޯލްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ސުންގަޑި: 08/12/2021 10:00