(198-C-2021-122)އަޟްޙާ އީދާއި މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅިގެން އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ބަނޑޭރި ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ދައްކާ ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ