ކޯޓުތަކުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް މަޙްޟަރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރާ ގުޅޭ އުސޫލު

ޝަރީޢަތްތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް މަޙްޟަރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމު

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ