2022 ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފް މަޖިލިސް

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފް މަޖިލިސް އެކުލަވާލާފިއެވެ. މި މަޖިލީހަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ) ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ލީގަލް އޮފިސަރ – ހއ. ހޯރަފުށީ ކްލަސްޓަރ، ރ. މަޑުއްވަރީ ކްލަސްޓަރ، ޅ. ހިންނަވަރު ކްލަސްޓަރ، ކ. ގުރައިދޫ ކްލަސްޓަރ، ކ. ކާށިދޫ ކްލަސްޓަރ، އދ. މާމިގިލި ކްލަސްޓަރ، ލ. މާމެންދޫ ކްލަސްޓަރ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ

ސުންގަޑި: 25/01/2022 13:30

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ