ރިކޯޑު ސާފުކުރުން

ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ސަބަބު އީމެއިލްގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވުން އެދެން.

މިސާލު: އިންތިހާބަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް، ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް…

ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމް


ނޯޓް

ރެކޯޑު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާނީ މި ޑިޕާޓްމެންޓުގެ އީމެއިލް [email protected] އަށެވެ.

ރެކޯޑު ސާފުކުރަން ޖަދުވަލު ފޯމު 1 ހުށަހަޅާއިރު، ހުރިހައި ކޯޓުތަކުން (ޖުވެނައިލް ކޯޓު ފިޔަވައި) ރެކޯޑު ބެލެވޭނީ ކުށާއި ދަރަނީގައި ފާހަގަ ލުމުންނެވެ.

  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ތިރީގައި މިވާ ނަންބަރުތަކަށެވެ.

3340811, 3340812, 3340813, 3340904