ލީގަލް އޮފިސަރ – ޅ. ހިންނަވަރު ކްލަސްޓަރ، އދ. މާމިގިލި ކްލަސްޓަރ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކްލަސްޓަރ، ކ. ކާށިދޫ ކްލަސްޓަރ، ހއ. ހޯރަފުށި ކްލަސްޓަރ، ނ. މަނަދޫ ކްލަސްޓަރ، ނ. ހޮޅުދޫ ކްލަސްޓަރ، ލ. މާމެންދޫ ކްލަސްޓަރ

ސުންގަޑި: 13 ޖުލައި 2023  13:30

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ