ސަރކިއުލަރ 2023/8 – ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އުސޫލުގެ 1.1 ގެ (ހ) އަދި 4.1 އިސްލާހުކުރުމާއި، ޝަރުޢީދާއިރާގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތަށް 3 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމާއި، ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް 12.6 އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ