ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ރެކޯޑު ކުރެވޭ ބަޔާންތައް މަޙްޟަރު ކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ ޝަރީޢަތްތަކުގެ ބަޔާންތައް މަޙްޟަރު ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރަމުންދާތީ، މި ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.