ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފް މަޖިލީސް

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 2-33 (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފް މަޖްލީހަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޝުޢައިބް ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި.