ޖަދުވަލު 1- ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމު

ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ސަބަބު އީމެއިލްގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވުން އެދެން. މިސާލު: އިންތިހާބަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް، ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް…