އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީއާއި، ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނަށް އަނބިމީހާ ވިހެއުމުންދޭ ޗުއްޓީއާއި ގުޅިގެން ގެނެވުނު އިޞްލާހުތައް އާންމުކުރުމާ ގުޅޭ.