ސަރކިއުލަރ 12/2020 – ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުވެ ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކާއި، އުޞޫލު ޢާންމުކުރުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ