ސަރކިއުލަރ 14/2020 – ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކަނޑައެޅޭ އައު ޢާއްމު ހާލަތުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ  އުޞޫލު ޢާއްމުކުރުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސަރކިއުލަރ 12/2020 – ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުވެ ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކާއި، އުޞޫލު ޢާންމުކުރުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ