(F-2021-87)މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރ ސްވިޓްޗ ގިއަރ ރޫމު(ޕެނަލް ރޫމް) އޭސީއަށް އައު ހޮޅިލައިންއެޅުމާޢި ގޭސްއަޅައި ޔުނިޓް އިންސްޓޯލްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ސުންގަޑި: 08/12/2021 10:00

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

‘އަރބިޓްރޭޝަން، މީޑިއޭޝަން އެންޑް ސެޓްލްމަންޓް’ ވަރކްޝޮޕް ފެށުން

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީ.ޔޫ) ގެ ‘ސަޕޯޓިންގ ޖަސްޓިސް ސެކްޓަރ ރިފޯރމް އެންޑް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އިން ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް’ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއާއި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީއާއި މެކްސް ޕްލޭންކް ފައުންޑޭޝަނާ ގުޅިގެން ފެއަރ ޓްރައިލް ރައިޓްސް އިން ކްރިމިނަލް ޓްރައިލްސް: ސްޕެޝަލައިޒްޑް ޑައިލޮގް ފޯރ ދަ ޖުޑިޝަރީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް -2 ނަމުގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ އާއި މެކްްސް ޕްލޭންކް ފައުންޑޭޝަނާ ގުޅިގެން ފެއަރ ޓްރައެލް ރައިޓްސް އިން ކްރިމިނަލް ޓްރައެލްސް: ސްޕެޝަލައިޒްޑް ޑައިލޮގް ފޯރ ދަ ޖުޑިޝަރީ އޮފް ދަ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ